Jan 13, 2019 15:51 Europe/Sarajevo
  • Uspon i razvoj neoliberalizma

Keohane u svojoj teoriji naglašava da međuzavisnost modernog društva komplikuje sistem međunarodnih odnosa.   

Razvoj klasične liberalne paradigme se naziva neoliberalizam (ponekad se opisuje kao nezavisna paradigma međunarodnih odnosa, 'transnacionalizam'). Neoliberali (M. Doyle, J. Rosenau, Jr. Nye, R. Keohane, itd..) su posebnu pažnju posvetili procesu globalizacije, stvaranju ujedinjenog ekonomskog, informacionog, kulturnog i društvenog prostora, kao i širenju demokratskih vrijednosti Zapada u svim drugim zemljama i njihovom dubokom uvođenju u društvene strukture i život. Neoliberali globalizaciju smatraju odobravanjem njihove paradigme, tražeći stvaranje nacionalnih struktura, čak i svjetske vlade (globalnog upravljanja). Neoliberali naglašavaju da nevladine organizacije, društvene strukture (pokreti za ljudska prava, Ljekari bez granica, posmatrači izbora, Zeleni mir itd.) zajedno sa državama počinju da imaju veliki utjecaj u modernom svijetu a što se odražava i na vanjsku politiku mnogih država.

Robert Keohane: Međuzavisnost i diverzifikacija aktera

Klasičnu neoliberalnu teoriju (teorija međuzavisnosti) stvorili su američki politolozi Jr. Nay i R. Keohane. Za njih se kaže da su glavni teoretičari transnacionalizma.

Britanski liberal Ramsay Muir (1872-1941) ključan je u stvaranja te teorije, uvodeći koncept "međuzavisnosti" 1933. godine, i objavio je da uništavanje udaljenosti između ljudi kroz tehnike mijenja parametre rata i mira [vi]. Kasnije, drugi liberal, Karl Kaiser, koji je uveo koncept "transnacionalne politike" [vii] je razvio ovu ideju. Keohane i Ney su formirali ovu teoriju u sistemu.

Prema ovoj teoriji, prošlo je doba nacionalnih država kao glavnih aktera u međunarodnim odnosima, a sada su suverene države dio aktivnih jedinica, zajedno sa industrijskim (unutar zemlje) strukturama i različitim društvenim grupama, koje dobivaju širi pristup domenu međunarodnih odnosa i povećanju aktivnosti na transnacionalnom nivou.

Keohane u svojoj teoriji naglašava da međuzavisnost modernog društva komplikuje sistem međunarodnih odnosa.   

Odnosi između država su međunarodni. Oni su važni samo za klasične teorije međunarodnih odnosa, a realisti insistiraju na njihovoj dominaciji. Unutar-državne strukture (različite industrije, političke partije, itd.) imaju različite odnose sa vladom, čija važnost postepeno raste. Situacija je komplikovana zbog intenziviranja trećeg tipa odnosa, to jeste transnacionalnih.  Najvažniji savremeni trend je činjenica da hijerarhija između tih nivoa postepeno nestaje. Stoga, u takvim okolnostima, upotreba vojne sile gubi svoju korisnost. Keohane nudi da se kao status faze razvoja međunarodnih odnosa prihvati sljedeći uvjet: "dok međuzavisnost raste, rizik od rješavanja problema vojnim sredstvima se smanjuje".

Keohane je radio na “globalnoj upravi” [ix]. Teza o “upravljanju” ima ključno značenje u kontekstu neoliberalizma, kada dvije države i društva postaju bliže, neoliberali ga smatraju ne samo stvaranjem globalne države, već i društvenom organizacijom, zasnovanom na principima demokratije. Otvoreno društvo u kojem bi, umjesto “vertikalne moći” (vlada), prevladala fleksibilna upravljačka institucija.   

Joseph Nye: „Soft Power“

Joseph Nye je uveo definiciju "mehke moći" da bi naglasio važnost ideje, standarda i intelektualnih metodoloških faktora globalizacije i demokratizacije na svjetskoj razini. Realisti su pristalice „tvrde moći“. Liberali naglašavaju delikatnije, mrežne alate utjecaja. Neoliberali su klasifikovali liberalnu podjelu na “visoku politiku”, uključujući odnose država, i “nisku politiku” koja uključuje kulturne, društvene, kao i ekonomske odnose, koji se pojavljuju na nižem nivou od direktnih političkih veza. "Niska politika" može snažno uticati na "visoku politiku", jer npr. 'izvoz' filmova na globalnom nivou može povećati ugled države, iako umjetnost nije direktna politička sfera. Isto važi i za razvoj trgovinskih mreža, robnih marki, itd. Svi ovi faktori, prema Nye, su dio “Soft power”. Drugi sličan koncept, koji nudi Nye, je "pametna moć", koristeći racionalne kodove, privlačnost, iskušenje i druge delikatne strategije umjesto grube fizičke prisile.

Takvi događaji kao što je stvaranje EU, Evropskog suda za ljudska prava i Haškog tribunala, prema neoliberalima, prototip je budućeg svjetskog poretka gdje bi se pojavila institucija koja je kompetentnija od nacionalnih država. Funkcije države postepeno će biti ograničene sve dok potpuno ne nestanu.

Walter Russell Mead: „ljepljiva“, „oštra“ i „slatka“ moć

Postoje i drugi opisi moći koji se mogu nazvati srednji ili mješoviti oblici „mehke“ i „tvrde“ moći. Tako je Walter Russell Mead ponudio termine „ljepljiva“, „oštra“ i „slatka“ moć, što je i osnova američke hegemonije.

Prvi je povezan sa ekonomijom i, po pravilu se veže sa različitim američkim donatorskim programima za druge zemlje, kao i bilateralnim trgovinskim odnosima koji im omogućavaju da se „drže“ SAD-a u smislu ekonomske zavisnosti.

Druga, tj. „Oštra sila“, povezana je sa vojnom moći, ali ova vojna mašina ima za cilj angažovanje i održavanje, a ne vođenje, potpunog rata. Stoga je razvoj “pametnog oružja”, kao što su dronovi itd., veoma važan.

Treća, "slatka" sila je sinonim Neijeve "meke moći".

James Rosenau: Turbulencije u međunarodnim odnosima

Najdetaljniju i najopćenitiju sliku neoliberalne paradigme međunarodnih odnosa razradio je američki politolog James Rosenau (1924-2011). Rosenau je predstavio „Turbulenciju u međunarodnim odnosima“ - teoriju koja je uglavnom suma transnacionalnih tendencija.

Kaže se da se pored demokratizacije i globalizacije, struktura međunarodnih odnosa mijenja i komplikuje u njenom kvalitetu. Opcije, koje karakterišu međunarodne odnose, suštinski se mijenjaju još od Vestfalskog sistema. Ranije su postojala dva nivoa međunarodnih međuodnosa: individualni (građanski) i strukturni (državni). Unutrašnja politika je odnos između pojedinca i strukture, a vanjska politika odnos strukture i strukture. Vlada je bila struktura u kojoj je pojedinac bio nevažan i nije imao nikakav utjecaj na vanjsku politiku. To je omogućilo uspostavljanje drugih modela međunarodnih odnosa gdje je dominantna osa bila odnos struktura. U modernom svijetu, prenošenjem od modernizma ka postmodernizmu (od industrijskog ka postindustrijskom društvu), uloga pojedinca je značajno porasla. Rosenau je uveo pojam „vještog pojedinca“, umjesto ”-pojedinca“, tj. Običnog pojedinca koji nema kompetencije u vanjskoj politici, nema sposobnost da ih ostvari i ostavlja cijelu moć strukturi (što je očigledno u međunarodnim odnosima). „Vješti pojedinac“ dobija priliku da učestvuje u mreži kulturnih i ekonomskih procesa na transnacionalnom nivou i konačno utječe na političku strukturu. Dakle, utjecaj nevladinih organizacija, transnacionalnih korporacija i mreža raste. To čini sistem međunarodnih odnosa nelinearnim i turbulentnim.

Turbulencija se, prema Rosenau, zasniva na identitetu koji su moderni pojedinci razvili u demokratskom društvu:

1) Državni identitet (državljanstvo)

2) Identitet mreže (transnacionalne veze)

3) Lokalni identitet (zajedničke veze)

Drugi i treći identiteti nisu pokriveni od strane države i mogu se u potpunosti ukinuti pravnim i kvalifikovanim strukturama. Drugi identitet može utjecati na transnacionalnu prirodu, iako su granice i teritorije pod kontrolom nacionalnih administracija. Treći identitet je relativno zavisan od države, a može biti i ekscentričan: etnos, priznanje, profesija može ujediniti grupe u različitim državama. U modernom društvu, uloga drugog i trećeg identiteta se stalno povećava u odnosu na prvi, što stvara novu simetriju u politici, uključujući i međunarodnu politiku.

(ePogledi) 

tagovi

komenatari